Blog single

Bedrifter kan nå søke om strømstøtte

Men fristen går ut snart!

Enova har lagt opp til en energistøtteordning på sine hjemmesider; Energitilskuddsordningen. I tillegg til strømstøtte er det også mulighet til å søke om støtte til investeringer som er energibesparende, som solcellepanel, etterisolering og bytte til LED-belysning.

Kvalitetsansvarlig i MDE Sigma, Tor Martin Aske, tar deg i denne artikkelen gjennom det viktigste du behøver å vite om vedtaket.

Merk at regjeringen har lagt opp til en svært kort frist. Søknaden må leveres inn senest søndag 11. desember, og må være bekreftet av selskapets regnskapsfører eller revisor for å kunne bli godkjent.

Regjeringens formål med vedtaket er å treffe de selskapene som har størst behov for det. Vedtaket skal hjelpe de bedrifter som har høyest strøm og energikostnader for 4. kvartal. Det vil antas at det vil vedrøre ca 20 000 store og mellomstore bedrifter i Norge. Søknadsprosessen administreres av Enova.

Vilkår for å søke:

 • Egenerklæring: Søkeren må sette seg inn i hva søknaden omfatter, herunder kontaktinfo til søkeren og bankkonto nr.
 • Lovlig aktivitet: Selskapet som det søkes strømstøtte for, må drive med lovlig virksomhet og må være registrert i foretaksregisteret, senest 31. desember 2021. Dette gjelder for aksjeselskap, ANS/DA og ENK. Stiftelser må enten være mva-pliktig eller registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) senest 6. termin 2021.
 • Skatteplikt: Selskapet må ha levert kvittering for skattemelding for 2021.
 • Utbyttebegrensning: Ved mottatt støtte er det utbyttebegrensing i perioden 21. november til 31. desember. Dersom det deles ut utbytte etter aksjelovens regler, inntrer det en tilbakebetalingsplikt. Dette omfatter ordinære utbytter, ulovlig utbytte, lån til personlig aksjonær, sikkerhetsstillelse for personlig aksjonær, konsernbidrag, tilbakekjøp av egne aksjer, med mer. Listen her er ikke uttømmende. Ved spørsmål om type utdelinger fra selskapet som begrenser støtten, anbefales det å ta kontakt med Enova på tlf 08049.
 • Type foretak som dette ikke omfatter: Foretak som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven, foretak som driver næring innenfor produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet, og damp og varmforsyning. Det omfatter heller ikke foretak som er støtteberettiget etter strømstøtteordningen for boligselskap (borettslag, boligsameie, eller tilsvarende), jordbruksforetak, frivillige lag og organisasjoner. Foretak som mottar støtte for ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker i møte med høye strømpriser.
 • Foretak som er underlagt sanksjoner: Dette gjelder selskap som er underlagt av sanksjonsregelverket i forbindelse med Ukraina-krigen.
 • Øvrige vilkår: Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 15. november skal være betalt. Dersom regnskapsplikt, må årsregnskap for 2021 være levert. Foretaket kan ikke være under konkursbehandling. Personer i ledende roller i foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene.

  

Tor Martin Aske, kvalitetsansvarlig i MDE Sigma
Tor Martin Aske, kvalitetsansvarlig i MDE Sigma

Regjeringens formål med vedtaket er å treffe de selskapene som har størst behov for det.

Hvilken informasjon skal oppgis:

 • Hvilke strømområder selskapet befinner seg i.
 • Omsetning og strømutgifter: Opplyse om omsetning for første halvår 2022. Beløp om strøm og fjernvarmekostnad i første halvår. Vilkåret for å søke er at strømkostnadene må overstige 3% av omsetningen i samme periode.
 • Kraftforbruk: Her opplyses det om strømforbruk for oktober-desember basert på det som står på faktura fra strømleverandøren. For desember må en legge inn estimater.
 • Energikartleggingsskjema: Her må det opplyses om minst tre energitiltak. Konkret skal selskapet kartlegge hva slags energiforbruk en har i dag, så skal en redegjøre for hva slags muligheter en har for å spare strøm, og videre skal en gi tre forslag til å redusere strøm- og energiforbruket.

Søknaden skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Husk at følgende dokumentasjon må være på plass før søknad leveres til regnskapsfører eller revisor:

 • Energikartlegging, tre tiltak.
 • Oversikt omsetning første halvår 2022
 • Faktura strøm og fjernvarmekostnad første halvår
 • Faktura og fjernvarmekostnad oktober, og evt november

Søknaden skal signeres av en person i foretaket som er registrert som daglig leder, styrets leder, innehaver eller deltaker.

Senere legges det opp til støttetrinn 2 der en blir vurdert på de tiltakene som en bygger energikartleggingen på, hvor det skal leveres en sluttrapport. Dette skal ikke leveres inn i denne søknaden (støttetrinn 1), men skal være en form for oppfølging av nåværende søknad.

 

Kontakt oss i MDE Sigma om du behøver hjelp i forbindelse med dette.

 

Kilder:

https://www.energitilskuddsordningen.no/

https://www.enova.no/

 

Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?