Blog single

Erfaringsutveksling som nøkkelen til kompetanseheving

I det stadig skiftende landskapet innen arbeidsmarkedet er det essensielt for bedrifter å opprettholde sin aktualitet og konkurranseferdighet. En avgjørende faktor for suksess er evnen til kontinuerlig læring og vekst.

De siste årene har MDE opplevd en betydelig vekst, og i denne perioden har vi innsett verdien av erfaringsutveksling som en kilde til økt kompetanse blant våre ansatte. Gjennom å dele innsikter på tvers av team og dra lærdom av både feiltrinn og triumfer, har vi kultivert en atmosfære som fremmer kontinuerlig læringsprosess og utvikling.

Når et konsern er i vekst, besitter ansatte en rikdom av kunnskap og erfaring som kan deles og dra nytte av på tvers av selskap, team og prosjekter.

"Vi har innsett verdien av å bryte ned siloer og oppmuntre til samarbeid og erfaringsdeling. Ved å etablere en plattform for å dele kunnskap og erfaringer har vi klart å skape en dynamisk læringsarena, noe som er veldig kjekt,"
sier Gunn Helen Gilje, Operations Manager i MDE.

Lære av feil og suksesser

En viktig aspekt ved erfaringsdeling er evnen til å lære av både feil og suksesser. Vi fokuserer på at feil bør betraktes som læringsmuligheter heller enn fiaskoer. Ved å analysere feiltrinn kan ansatte oppnå verdifulle innsikter som bidrar til forbedring og innovasjon i fremtidige prosjekter. Suksesser blir også delt og feiret som inspirasjon for andre teammedlemmer. Større samlinger av ansatte brukes også til å fremheve suksesser og feil, som støtte til vår kultur.

En kultur der læring utledes fra både feil og suksesser skaper en atmosfære hvor kontinuerlig utvikling og innovasjon trives.

Kunnskapsdeling og relasjonsbygging 

Det er menneskene i selskapet som lærer, ikke selve organisasjonen. Derfor er det avgjørende å sikre gode individuelle læringsbetingelser for å oppnå organisatorisk læring. MDE har etablert mekanismer for å støtte og fremme erfaringsdeling. En solid struktur er avgjørende, og dette blir implementert fra første dag ansatte er hos oss.

Gjennom regelmessige teammøter, større samlinger og ulike plattformer blir ansatte oppmuntret til å dele kunnskap og erfaringer. Disse arenaene muliggjør diskusjoner, refleksjon og kollektiv læring. I tillegg oppfordrer vi til mentorprogrammer og hospitering, hvor ansatte kan observere og internalisere hverandres arbeidsmetoder og tilnærminger. Dette tilveiebringer ikke bare verdifull kunnskapsoverføring, men gir også muligheten til å knytte sterke interne forbindelser og nettverk.

"For oss i MDE er det viktig å omsette taus kunnskap til noe eksplisitt og forståelig, slik at alle våre kollegaer kan få nytte av all kunnskapen som finnes i konsernet, og med relativt enkle grep kan bli tilgjengelig. Vi lærer også i sosiale settinger, enten når vi lytter til andre som formidler sin kunnskap, eller når vi samhandler og ser andre i aksjon. Relasjonsbygging, reiser og samvær på tvers av team er lett å bruke både penger og tid på. Konsernet får dette igjen i form av kompetanse, bedre leveranser og gode resultater for våre kandidater og kunder,"
påpeker Managing Director, Gunnar Birkir Gunnarsson.

Gunnar Birkir Gunnarsson, Managing Director MDE Group

5 råd for kompetanseutvikling:

  1. Kulturell forankring og lederskap: Bygg en kultur og filosofi som støtter læring fra et ledelsesperspektiv.

  2. Skap trygghet for å gjøre feil: Skap en atmosfære hvor ansatte føler seg trygge nok til å eksperimentere og feile.

  3. Aktive læringsstrukturer: Skap plattformer og forum hvor ansatte aktivt kan trekke lærdom av feil.

  4. Anerkjennelse av erfaringer: Feir både suksesser og feil, og gjør dem synlige for hele organisasjonen.

  5. Mentorordninger og hospitering: Implementer mentorprogrammer og muligheter for ansatte å lære gjennom observasjon.


 

Gunn Helen Gilje, Operations Manager, MDE
Gunn Helen Gilje, Operations Manager, MDE

Et av de viktigste aspektene ved erfaringsutveksling er evnen til å lære av både feil og suksesser.

Et av de viktigste aspektene ved erfaringsutveksling er evnen til å lære av både feil og suksesser.

Hospitering

Christine Gorseth Grønningen, nyansatt Rekrutterer i MDE Trondheim, har nylig deltatt på hospitering sammen med våre dyktige rekrutteringsteam i Stavanger og Bergen. Christine forteller at dagene var lærerike, og at det å knytte bånd på tvers av kontorene bidro til økt samarbeid og læring. En kultur for deling ble etablert, hvor ansatte er villige til å dele kunnskap og beste praksis på tvers av team.

"Spesielt spennende er det å lære av utfordringer de står i og hvordan de løses! Og ikke minst å bli kjent med mine kollegaer personlig, at de ikke bare er et navn jeg ikke har noe ansikt til" sier Christine.

Henrik Jahn Hjorth, fersk Rådgiver i MDE Trondheim, har både mottatt besøk fra MDE Stavanger og selv vært på hospitering i MDE Bergen. Han understreker at det å stå midt i ulike prosesser samtidig som han mottar innsikt fra andres erfaringer, har vært av uvurderlig betydning for en god start:

"Det har vært givende å bruke kollegaer på tvers for å lære, samtidig som det er rom for å finne sin egen måte å gjøre jobben på" sier Henrik.

Fra læring til praksis

En annen viktig faktor som MDE nøye har tatt i betraktning, er behovet for praktisk læring på arbeidsplassen. Å kun delta på kurs og ta del i utdannelsesprogrammer er ikke tilstrekkelig for å oppnå forbedrede resultater. Kunnskap må omgjøres til kompetanse gjennom praktisk anvendelse. Det er gjennom denne overgangen at ny kunnskap blir forankret blant de ansatte. Dette har ført til en betydelig økning i effektiviteten.

MDE har alltid operert i et høyt tempo, og mye av tidspresset og de stramme fristene vi jobber under for å sikre at vi møter kundenes og kandidatenes behov, er faktisk blitt sett på som svært positivt med tanke på læring. Å omdanne læring til konkret handling krever at man dykker rett inn i oppgavene!

I tillegg til å dele kunnskap og erfaringer internt, har MDE oppmuntret sine ansatte til å delta i eksterne læringsarenaer. Dette kan inkludere konferanser, seminarer og nettverksarrangementer. Ved å eksponere seg for eksterne perspektiver og trender kan ansatte holde seg oppdatert og bringe verdifull innsikt tilbake til konsernet.

Skap et miljø av tillit og glede:
Erfaringsutveksling krever et klima av tillit og åpenhet. Vi har også lagt vekt på å ha det GØY underveis, og dette har en betydelig positiv innvirkning. Faktisk er dette aspektet så fundamentalt for oss at vi har innlemmet "Glede" som en av våre kjerneverdier.

Erfaringsutveksling er en uvurderlig kilde til kompetanseheving i et voksende konsern som MDE. Vi har hatt fokus på å lære av hverandre og av feil og suksesser. Teamene har skapt en kultur som fremmer kontinuerlig utvikling og innovasjon.

Denne tilnærmingen har ikke bare styrket de ansattes ferdigheter og kunnskap, men har også vært en avgjørende bidragsyter til konsernets suksess og vekst i et konkurransepreget marked.

Gjennom å plassere erfaringsutveksling i fokus har vi klart å bane vei for kompetanseheving i dagens dynamiske arbeidsmiljø.

Med intervjuet fullført og medarbeideren trygt ombord, er det nå tid for å se fremover. Etter at arbeidskontrakten er signert, begynner reisen for den nye ansatte. Men hvordan kan du som arbeidsgiver sikre at den nyansatte trives og lykkes fra dag én? Dette er spørsmål vi utforsker i vår nylig publiserte artikkel: Hvordan kan du hjelpe den nyansatte til å lykkes?  Les mer om våre beste praksiser og råd i artikkelen >>.

Delivering expertise

Vi hjelper deg å finne den rette kompetansen

Les gjerne mer om hvordan vi jobber, få gode tips til deg som arbeidssøker eller andre tema som kanskje interesserer deg.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, håper vi å høre fra deg!