Blog single

Hjemmekontor - Hva må du vite?

Den nye hverdagen vår består i mye høyere grad av hjemmekontor, som byr på stor fleksibilitet for både de ansatte og arbeidsgiver. Men kjenner du egentlig regelverket godt nok? 

Hva har de ansatte rett på? Hva kan arbeidsgiver kreve? Hvor mye utstyr plikter arbeidsgiver å skaffe? Og kan man jobbe når man vil, når man har hjemmekontor? Camilla Osmundsen er HR Manager i MDE Sigma, og i denne artikkelen gir hun deg innsikt i det du behøver å vite!

Forskriften om hjemmekontor ble revidert 1. juli 2022, for å tilpasses endringen i vår arbeidshverdag. Men hvem gjelder loven for? Forskriften gjelder nemlig kun fast arbeid i hjemmet, og ikke ved kortvarig eller sporadisk hjemmekontor. For de av oss hvor hjemmekontor er sporadisk eller kortvarig, er det fremdeles arbeidsmiljølovens vanlige bestemmelser som gjelder. Og her vil nok de fleste av oss være – vi jobber hjemmefra en dag innimellom, men har ingen avtale om fast hjemmekontor. Skulle det endre seg, og vi får en lengre periode med kun hjemmekontor, vil det etter loven være nødvendig med en skriftlig avtale. Om det er pålegg fra myndighetene, er det tilstrekkelig med skriftlig informasjon i stedet.

Men hva menes egentlig med kort eller sporadisk? Har du behov for ekstra tilrettelegging i en uke eller to (eksempelvis i forbindelse med en brukket fot), vil dette være å anse som kort. Sporadisk kan for eksempel være en dag i uken. Hvis du derimot skulle ha hjemmekontor fast en dag i uken over en lengre periode, vil arbeidet være å anse som fast, og reglene fra forskriften vil være gjeldene.  

Skriftlig avtale 

Når man sitter fast på hjemmekontor, vil forskriften om hjemmekontor tre i kraft, og man har krav på en skriftlig avtale. Når arbeids-PC er lett tilgjengelig i hjemmet kan det være fristende å gjøre litt ekstra utenfor arbeidstiden. Dette er en av årsakene til at loven krever en egen avtale. Avtalen skal blant annet inneholde informasjon om omfang og arbeidstid. Det er også viktig å ha bestemmelser for taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter. Altinn har et utkast til avtale om hjemmekontor hvis din bedrift skulle ha behov for det.  Last ned her: Altinn - Avtale om hjemmekontor

Arbeidstid 

Tidligere var det unntak for arbeidstid når du satt på hjemmekontor. Disse unntakene ble fjernet i den nye forskriften. Dette betyr at det er arbeidsmiljøloven som bestemmer arbeidstiden du kan ha på hjemmekontor, på samme måte som om du skulle være på arbeidsplassen. Dette er det §10-10 og §10-11 i arbeidsmiljøloven som regulerer. Det betyr blant annet at man ikke skal jobbe på søndager eller mellom kl. 21 og 06 på hverdager, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig (som ved pleieinstitusjoner eller restaurantbransjen). Selv om det kan være fristende å komme seg litt ekstra ajour før uken begynner, eller å svare på en e-post på kvelden, er det å anse som ulovlig ifølge arbeidsmiljøloven. Her er vi nok mange som blir fristet, og som da trenger en ekstra påminnelse på hvordan arbeidstiden er regulert.  

Skulle du ha en stilling som er ledende eller særlig uavhengig, er du unntatt for reglene for arbeidstid, ref. AML §10-12.  

Camilla Osmundsen. HR Manager i MDE Sigma
Camilla Osmundsen. HR Manager i MDE Sigma

Dette betyr at det er arbeidsmiljøloven som bestemmer arbeidstiden du kan ha på hjemmekontor

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet på hjemmekontor er også en viktig del av den nye forskriften. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Reglene om internkontroll og vernerunde gjelder også i arbeidstakers hjem, når det er snakk om hjemmekontor (ikke sporadisk eller kortvarig). Arbeidsgiver har likevel ikke rett til å komme hjem til deg for å sjekke hvordan hjemmekontoret ditt ser ut. Dette blir tillitsbasert mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der arbeidsgiver plikter å tilrettelegge, i den grad vedkommende vet hvilke behov en måtte ha på hjemmekontor.  

Etter den nye forskriften fører arbeidstilsynet tilsyn for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir overholdt. De har heller ikke rett til å komme hjem til deg, men ser på den skriftlige avtalen, samt sjekker at arbeidsgivers plikt til å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige og at hjemmearbeidet er omfattet av det systematiske HMS-arbeidet er overholdt.  

Utstyr 

Ifølge forarbeidene til den nye forskriften, er utstyr noe som har blitt mye diskutert. Arbeidsgiver har ingen plikt til å sørge for at den ansatte har utstyr på hjemmekontor. De plikter å sørge for at den ansatte har arbeidsforhold som er fullt forsvarlige, men utover det sier ikke loven noe om arbeidsgivers plikter til å sørge for ekstra utstyr.  

Et spørsmål som vil melde seg på dette emnet er hva arbeidsgiver kan velge å gi? Skal den ansatte sitte fast på hjemmekontor, har vedkommende behov for et funksjonelt hjemmekontor, med nødvendig utstyr? En liten laptop og en kjøkkenstol er ikke en gunstig løsning på lang sikt, og her er det enkelte arbeidsgivere som ønsker å tilby de ansatte bedre vilkår. Det finnes flere måter å gjøre dette på: De ansatte kan låne utstyr av arbeidsgiver, eller den ansatte kan kjøpe utstyr til hjemmekontoret på arbeidsgivers regning. Det som må legges til grunn for å vurdere en eventuell skatteplikt, er formålet med utstyret den ansatte får tilgang til å benytte i hjemmet. Hvis formålet med utstyret er at det skal benyttes i forbindelse med arbeid, vil det være skattefritt for den ansatte. Dette på tross av at det i tillegg brukes privat i løpet av dagen.  

Hvis den ansatte skulle overta eiendomsretten over utstyret, vil skatteplikten måtte vurderes på ny, og spørsmålet du må stille deg er: Oppfylles vilkårene for at den ansatte skal kunne overta utstyret skattefritt på dette tidspunktet? Hvis den ansatte ønsker å overta eiendomsretten til utstyret fordi han slutter eller det ikke lenger vil være behov for hjemmekontor, utløser overdragelsen skatteplikt for den ansatte.  

Forsikringer 

Det er smart å sjekke hvilke forsikringer arbeidsgiver har, og hva den enkelte forsikringen innebærer. Enkelte forsikringer dekker ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor hele døgnet, mens andre kun dekker ulykker ved pålagt hjemmekontor, dersom skaden skjer i det rommet du har hjemmekontor. Skal de ansatte ha hjemmekontor, er det viktig å sjekke om bedriften har forsikringer som dekker eventuelle ulykker. En anbefaling kan være å tegne en ulykkesforsikring for fritid, med lik dekning som yrkesskadeforsikring, for å sikre at den ansatte er forsikret om en ulykke inntreffer på hjemmekontor.  

Hvem får tilbud om å jobbe hjemmefra?  

Dette spørsmålet reguleres ikke i forskriften eller AML. Her står arbeidsgiver fritt til å bestemme. Du må likevel se på saklighetsprinsippet; skulle man tillate eller nekte noen å ha hjemmekontor, må årsaken være saklig.  

Mange bedrifter har nå valgt å lage egne regler for hjemmekontor, gjerne i form av retningslinjer for hyppighet for hjemmekontor og faste dager der alle må være på kontoret.  

Noe pandemien og den hyppige bruken av hjemmekontor har lært oss, er viktigheten av å se hverandre. Det psykososiale arbeidsmiljøet, og det daglige samspillet med våre kollegaer er viktig for hver enkelt. Noen trives godt i sitt eget selskap, og kunne jobbet hjemmefra hver dag, mens de fleste av oss har godt av en liten kaffepause hvor vi får pratet med, og sett våre kollegaer. Dette er forhold den enkelte arbeidsgiver bør tenke over når de setter opp retningslinjene for hvor stor fleksibilitet de ønsker å gi de ansatte.  

Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?