Blog single

Hvordan påvirker statsbudsjettet deg?

Forslag som kan ramme deg og din bedrift
I årets statsbudsjett legger regjeringen frem flere forslag som kan få stor betydning for deg personlig, men også for din bedrift.

Vi har sett nærmere på noen av disse.

 • Arbeidsgiveravgift:

Regjeringen foreslår å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnstakere som har over 750 000 kroner i lønnsinntekt. Dette mener vi vil føre til økte kostnader for næringslivet, spesielt der konkurransen om kompetansen er tøff. Dette kan igjen føre til utfordringer for flere selskaper som ønsker å tiltrekke seg de beste ressursene.

Dette kommer på toppen av allerede varslede økte skatter for næringslivet på om lag 33 milliarder kroner.

 • Utbytteskatten:

Regjeringen foreslår økt utbytteskatt med 2 prosent. Det innebærer økt effektiv skattesats fra 35,2 til 37,84 prosent. Marginalskatten øker som følge av dette til 51,5 prosent medregnet selskapsskatt. Vi presiserer at økt skatt på utbytte og andre utdelinger gjelder fra og med 6. oktober. Formålet er å hindre tilpasninger til økt utbytteskatt i 2023. Dersom våre kunder ønsker rådgivning på om det er mer lønnsomt å ta ut lønn istedenfor å ta ut utbytte for å spare skatt, ber vi dem å ta kontakt med oss direkte.

 • MVA og elbiler:

Innføring av MVA for kjøpsbeløp over 500 000 kr. Overstigende beløp skal omfattes av MVA-satsen på 25 prosent.

 • Strømstøtten utvides i 2023.

Regjeringen vil forlenge støtteordningen ut 2023, med støttegrense på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023. Resten av året ligger det forslag på henholdsvis 80% og 90% avhengig av tid på året.

 

Det finnes også flere andre interessante forslag i statsbudsjettet. Her har vi samlet noen av dem under henholdsvis selskaps- og personnivå.

SELSKAPSNIVÅ:

 • Innføre generell MVA-plikt på alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i det norske merverdiavgiftsområdet.
 • Avvikling av MVA-fritak for elektroniske nyhetstjenester. Dette omfatter elektroniske nyhetstjenester i form av lyd og levende bilder.
 • MVA skal tidfestes i den termin faktura utstedes.
 • Formueskatt for personlige og upersonlige skattytere økes fra 0,25 til 0,3 prosent for formuer under 20 MNOK.
 • Økt avgift på utslipp av klimagasser med 21 prosent.
 • Forslag om at tilskudd/erstatninger til jordbruk skal fordeles til beskatning over flere år, eventuelt utsettes til et senere år.

PERSONNIVÅ:

 • Regjeringen prioriterer skattelettelser for grupper under 750 000 kr i inntekt.
 • Trygdeavgiften på lønn/trygd reduseres marginalt, med 0,1 til hhv. 7,9 og 11,1 prosent.
 • Særfradrag for enslige forsørgere som i 2022 utgjorde 52 476 kr utgår og blir erstattet med økt barnetrygd.
 • Satsene i trinnskatten holdes uendret for de laveste inntektsgruppene, hhv. 1,7 prosent i trinn 1 og 4,0 prosent i trinn 2.
 • Foreslag om at satser for utgiftsgodtgjørelse og fradrag ved personbeskatning skal fastsettes som forskuddssatser før inntektsåret.
 • Reisefradrag: Kilometersatsen økes fra 1,65 til 1,7 kr, mens bunnfradraget økes fra 14000 til 14400 kr.
 • Fradrag for fagforeningskontingent økes fra kr 5 800 til kr 7 700,-.
 • Pendlere som bor på brakke får rett til fradrag for, og skattefri dekning av, merkostnader til kost uavhengig om det er kokemulighet på brakka, eller ikke.
 • Forslag om endringer i skattlegging av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet (ettårsregelen).
 • Forslag om å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.
 • Forslag om å oppheve særregelen om fradrag for kostnader til doktorgradsarbeid.
 • Forslag om å innføre ferietillegg til dagpenger i 2023.

Alle endringene kan du lese mer om på Regnskap Norges nettsider: https://bit.ly/3TMxWQ3 

Kilde: Regnskapnorge.no

 

 

 

Delivering expertise

Vil du ha en bedre regnskapshverdag?